2014 HUNGARY - YOKO ONO

Karlyn De Jongh & Sarah Gold, Yoko Ono. In: Balkon 2014-3, Hungary